Зөвлөгөө-1

2020-05-06,
Бүлгийнхээ хүүхдүүдийг ыбрөйлыоб өлбырөолыбй өлрыблойө ыбйөырбй өолырбйөлор ыбйлоөрлоыбйөрлоыб өлыобрө ыбойөр оыйлбөр олыбрөлоыйбр өлыбйрөбө
ыбйөыбйрөлйыбрөл ыйблөрылбойөр ыбл өлыбйө
ыбйө ыбйөлорыбйөло ыбйолөрылйбөр лоыйбрө лйыбөыбйөр оыбрөлоыр өолыбрөолбырө рыболөрыблоөрбыдө ыобрө лоыйр өлйыбр 
бичсэн: 24 цагийн цэцэрлэг төрөл: Зөвлөгөө
(0) Cэтгэгдэл | мэйлээр илгээх

Цэцэрлэгийн багшдаа баярлалаа дуу

2020-05-06,
бичсэн: 24 цагийн цэцэрлэг төрөл:
(0) Cэтгэгдэл | мэйлээр илгээх

Цэцэрлэгийн багшийг чадавхжуулах сургалт-1

2020-05-06,
БЗД-ийн 63-р цэцэрлэг, БГД-ийн 93-р цэцэрлэг, СХД 104-р цэцэрлэгийн багш нарын дунд 2019.10-2019.11 сарын хугацаанд 24 цагийн буюу 1кредитийн агуулга бүхий сургалтыг амжилттай зохион байгуулав.
  

 
бичсэн: 24 цагийн цэцэрлэг төрөл:
(0) Cэтгэгдэл | мэйлээр илгээх